Algemene voorwaarden – ICON010 Speel video af

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ICON010 en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen ICON010 en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 2 - Het aanbod

Het aanbod van ICON010 bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. Deze informatie is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave. ICON010 kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. ICON010 is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ICON010 langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ICON010 is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ICON010 passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. ICON010 zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ICON010 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

ICON010 zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van ICON010 waar de consument met klachten terecht kan;
  • de algemene voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • de informatie over garanties en service na aankoop.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan ICON010 retourneren. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ICON010. Indien de klant na afloop van de genoemde bedenktermijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan ICON010 heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ICON010 dit bedrag binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug is ontvangen door ICON010 of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien ICON010 dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 7 - De prijs

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. ICON010 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van druk- en zetfouten en niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

ICON010 staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 werkdagen na levering aan ICON010 schriftelijk te worden gemeld. Terugzenden van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

ICON010 zal bestellingen van producten zorgvuldig uitvoeren en behandelen. De producten worden verstuurd naar het door de consument aangegeven adres. ICON010 streeft ernaar bestellingen die op voorraad zijn binnen 1 tot 4 werkdagen te leveren. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ICON010 tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 10 - Betaling

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Voor de betalingen aan ICON010 wordt er gebruik gemaakt van de Rabobank.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

ICON010 beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ICON010, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ICON010, zal ICON010 de geleverde producten kosteloos vervangen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ICON010 en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien.